Obchodné podmienky

1. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim (Pome s.r.o., Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená) kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje telefonické potvrdenie, prípadne e-mailové, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky, cez elektronický objednávkový formulár (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom.
Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonávame zvyčajne my, ako predávajúci, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.
Nami potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.
Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar (preprava sa riadi cenníkom).
Po odoslaní a schválení objednávky sa kupujúcemu prostredníctvom e-mailu ozveme. Poskytneme bližšie informácie o dobe dodania tovaru a grafického návrh na maturitné oznamka. Grafik, ktorý vyhotoví návrh, prípadne prekonzultuje hotový návrh. Finálny návrh grafik odošle na odsúhlasenie kupujúcemu mailom. Po odsúhlasení návrhu kupujúcim, sa objednávka odošle na tlač. Za akékoľvek chyby v návrhu, ktorý bol kupujúcim odsúhlasený, nesie zodpovednosť kupujúci.

Po záväznom odsúhlasení návrhu a pripísaní zálohovej platby na náš účet sa objednávka odošle na tlač. O odoslaní prepravovanej zásielky kuriérskou službou príde zákazníkovi informačný e-mail. Zákazník plne zodpovedá za podklady, ktoré dodávateľovi poskytol za účelom realizácie objednávky. Grafické návrhy v online editore aj návrhy od grafika zdarma slúžia výhradne na tlačové potreby dodávateľa, zákazníkovi sa neposkytujú- iba zmenšené ukážky.

2. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, do 5-20 pracovných dní od pripísania zálohovej platby na náš účet, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu zabezbečuje kuriér UPS (Slovak Parcel Service). Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
Rozvoz tovaru zabezpečujeme po celej Slovenskej republike. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v sekcii Objednávka.
Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky, alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.
Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky ešte predtým ako ju záväzne potvrdí telefonicky alebo e-mailom. V prípade záväzného potvrdenia objednávky a odoslania zálohy je objednávku možné stornovať formou storno poplatku vo výške vykonaných prác minimálne avšak vo výške 30 Eur. Objednaný tovar nie je možné vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu s nárokovan´m si na vrátenie peňazí, nakoľko je tovar vyrábaný výlučne na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

3. Doprava

Osobný odber je možné uskutočniť na základe dohody medzi dodávateľom a zákazníkom.
Pri osobnom odbere musí mať zákazník uhradenú faktúru v plnej výške.

Spôsob dopravy

Tovar môžete uhradiť prostredníctvom banky vopred, alebo dobierkou.
Doprava je zabezpečovaná kuriérom spoločnosti UPS.
Doručenie kuriérom UPS je ZADARMO pri objednávke vyššej alebo rovnej 150 eur. Pri objednávke nižšej ako 150 eur je spoplatnené sumou 4 eura.

4. Platba za tovar

Na základe záväzného potvrdenia objednávky je vyčíslená celková suma objednávky. Polovica z tejto ceny je záloha. Zálohu je potrebné uhradiť vopred (je to kritie, nakoľko sa vyrába tovar na mieru pre zákazníka). Zákazníkovi sú odoslané údaje pre úhradu alebo zálohová faktúra. Ihneď, ako prijmeme zálohu, začíname priamo vyhotovavovať objednaný tovar (tlačiť maturitné oznámenia, vyrábať ručne robené pamätníčky, pozvánky,...)

5. Záruka a vrátenie tovaru

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu MojeOznamko sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Po doručení zásielky objednávateľovi je objednávateľ povinný si skontrolovať kompletnosť objednávky a prípadné rozdiely ihneď nahlásiť dodávateľovi do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti objednávky nemusia byť uznané.
Bližšie informácie o uplatnení záruky a podmienkach reklamácie nájdete v reklamačnom poriadku.

6. Vrátenie tovaru

Podľa odseku 5 písmeno c) § 12 tohto zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, ktorým sú v prípade MojeOznamko.sk všetky tlačoviny,grafické práce, pamätníky na mieru, stužky, stuhy, šerpy upravené na mieru, stužkové poháre upravené na mieru. Taktiež podľa tohto odseku písmena a) nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3.

Reklamačný poriadok

V prípade, že spotrebiteľ zistí nedostatky v dodanom tovare alebo službe počas 48 hodín po dodaní je oprávnený reklamovať daný tovar u dodávateľa.

Postup pri vybavovaní reklamácií:

Zákazník tovar riadne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave.
K zásielke pripojí sprievodný list, v ktorom detailne opíše reklamovanú závadu a udá svoje kontaktné údaje (názov triedy, školy, meno, telefónne číslo, e-mail, korešpondečná adresa a číslo bankového účtu).  K zásielke pripojí doklad o zaplatení za reklamovaný tovar.
Následne túto zásielku doručí na adresu dodávateľa: Mojeoznamko.sk, Pome s.r.o. Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Dodávateľ po obdržaní zásielky s reklamovaným tovarom vystaví reklamačný protokol, ktorý následne pošle zákazníkovi e-mailom na ním uvedenú adresu v sprievodnom liste.
Dodávateľ sa po obdržaní reklamovaného tovaru bude snažiť, čo najskôr a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia, vybaviť danú reklamáciu k spokojnosti zákazníka. V prípade uznanej reklamácie bude zákazníkovi ponúknutá možnosť výmeny tovaru, opravy tovaru alebo vrátenia peňazí.

O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

V prípade opravy alebo výmeny tovaru, bude tento tovar zaslaný späť zákazníkovi na náklady dodávateľa.

V prípade vrátenia peňazí bude táto suma bezodkladne prevedená na účet spotrebiteľa, najneskôr však do 14 dní odkedy k tejto udalosti došlo.
Na tovar a služby tlače si môže zákazník uplatniť záruku iba v prípade, že doručí dodávateľovi všetky kusy reklamovanej položky.

Reklamácia nekompletnosti zásielky
Po doručení zásielky objednávateľovi je objednávateľ povinný si skontrolovať kompletnosť zásielky v porovnaní s objednávkou. Prípadné rozdiely je povinný ihneď nahlásiť dodávateľovi do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky nemusia byť uznané.

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy
Predávajúci je povinný zabaliť tovar tak, aby nevznikla na tovare škoda počas prepravy. Takisto je povinný spolu s tovarom dodať faktúru. Je povinný tovar dodať za cenu aká je uvedená na stránke, ak nebolo s kupujúcim dohodnuté inak.
Kupujúci je povinný skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Takisto je povinný za tovar riadne zaplatiť, najneskôr v deň splatnosti, uvedený na faktúre.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zo strany dohodnutého prepravcu, za škody spôsobené neadekvátnym zaobchádzaním zo strany prepravcu a za nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok.

V prípade, že kupujúci neprevezme od kuriéra tovar, ktorý je nepoškodený a spĺňa všetky podmienky prebratia, chápe sa toto ako porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má nárok na náhradu škody v rozsahu ceny tovaru a ceny za dopravu.